البته باید دید برای همین مقدار پایین آوردن تورم چه هزینه‌هایی داده شده بیکاری و رکود شدید هم جزء این هزینه است یا نه .