تا وقتی محکوم شدن اون قاضی که خودم چندجا ازش شکایت کردم و اشتهار به فساد داره نبینم باورنمیکنم. فعلاً که داره میتازه https://t.co/Mfqg8cBNRP .