خانمه به بازپرس میگفت من لبنان بزرگ شدم نمیتونم فارسی بنویسم باعصبانیت گفت به من چه برو یکی پیدا کن برات بنویسه! .