جدیداً فونت ماشین تحریر گرفتم مکاتباتم رو با اون انجام میدم. خیلی حال میده! .