یجوری ترافیکه انگار چارمتر برف اومده راهها بسته شده اونم تو این تایم ملت عن تک سرنشینیو دراوردن .