تا چشم کار میکنه فقط ماشین تکسرنشین میبینی باتوجه به اینکه تایم سرکار رفتنم گذشته موندم کجا دارن میرن یعنی همشون مث من خواب موندن؟ .