البته میشه اینو تعمیم داد به کل مقوله خصوصی و اصل مضحک چلو چار .