مردم امریکا به نظر خیلی خردمند نمیان پس با تکیه بر چه چیزی امریکا تبدیل به یکه بزن دنیا شده؟ .