منکه خودم معتقدم کودتای ترکیه فیلم بود ولی اصراریم به اثباتش ندارم یکی دیدم گفته بود کار امریکا و انگلیس بود برای ردگم کردن چو انداختن فیلمه .