نمایش ترور انصافا باورپذیرتر از کوتاست جا داشت اردوغان یه دور تاریخ قدیم مارم بخوانید https://t.co/UxeAnOdh1D .