منم یه بنده خدایی میشناسم از بچگیش تو بسیج بوده رفت مالزی یه دکترا گرفت برگشت شش ماه نشده معاون یه بانک شد. خود بانک هااا نه شعبات .