صبح خبر این قضیه رو رادیو هم داد. همونجا فهمیدم قضیه مظلوم نمایی وبهره برداری سیاسیه https://t.co/wPwM6KZDgR .