احمدی نژاد با اون همه گند و کثافتکاری اظهر من الشمس خودش و معاونش نذاشت به مشایی دست بزنن اگه روحانی سر برادرش وا بده قافیه رو باخته .