پیش فرض اینه که اجازه بستگان دست بنده است https://t.co/ktZixEKnev .