یارانه دولتی نباشه اینا یه روزم نمیتونن زندگی کنن این سه سالم از جیب خوردن https://t.co/wCMiTyd9ut .