نتیجه گیری اخلاقی این که از اشعار فردوسی به خاطر سجع و آهنگش لذت ببریم ولی ازش تاثیر نگیریم که تهش نژادپرستیه .