اینکه ویکی لیکس فقط از دموکراتها سند و سوتی رو میکنه یعنی ترامپ عاری و منزه از هر گزندیه؟ https://t.co/3BBuLcTzXf .