عکس بچه هاایی که کشته شدن یا در معرض آسیبهای جنگ هستن میبینم تمام سیاستمدارهای دنیا به شکل خون آشام تو دهنم مجسم میشن. .