بی هیچ مدرکی دارن ازفریدون مشای سازی میکنن. اگه دروغ میگن روحانی بایدبدردشون اگه راست میگن بندازه بیرون انفعال چیه؟ https://t.co/f6FlytIMA9 .