جدی اینطوریه؟ من فکر میکردم کولر هواپیما باید یه فرقی با پراید داشته باشه. فقط خدا کنه تو سربالاییها موتورش گرم نکنه https://t.co/rmtzfuGzAo .