User avatar

صدای ساز میاد نوازنده هم راجع به سازش حرف میزنه ولی تصویر ساز به علاوه هیجده است. این اگه بیماری نیست چیه؟ .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10