User avatar

مسئولی که دزد نباشه باشه وقتی بهش تهمت دزدی بزنن صورت داراییشو نشون میده بگیر و ببند راه نمیندازه .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10