User avatar

بیشتر آدمها حسرت گذشته رو میخورن بخاطر نزدیک شدن به پیری و احتمالاً فرصتهای از دست رفته من بیشتر حسرتم اینه که پدر مادرم دیگه جوون نیستن .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10