User avatar

بازیکن برزیلی پست احساسی در مورد تقدیر بازیکنهای ایران گذاشته. اینم قسمتی از واکنش ملت https://t.co/YJUy0s9fxI .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10