User avatar

اسمس تبلیغی اومده دانشگاه آزاد فلان با پنجاه درصد تحفیف شهریه. بدو بدو حراجش کردم خدا رحم کنه به ما با دکتر مهندسهایی که از اینجا بیرون میان .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10