User avatar

بوی بهبود ز اوضاع جهان نمی‌شنوم. هر روزمیرم بیرون و برمگیردم با بدبختیهای جدیدتری روبرو میشم. اصلاً این مملکت به انتخابات میرسه؟ .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10