User avatar

طرف میلیاردها دلار دزدیده به مملکت خیانت کرده هرجای دنیا بود حداقلش حبس ابد بود شما از حق کاندیداتوریش دفاع میکنید؟ خیلی خوشدلید بابا .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10