User avatar

من چیزهای بدتری دیدم و دم نزدم گزارشهایی دیدم که توش بدیهیات نادیده گرفته شده و بر اساسش تصمیم گیری مهم شده https://t.co/Hw01T5YFQA .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10