User avatar

زمان دانشگاه با استاد راهنمام فقط ایمیلی در ارتباط بودم با این حال تهش یه چیزی دراومد که خودم باورم نمیشد فوق العاده بود (است) این مرد .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10