راستی دوربین سلفیم سوخته نمیتونم بیام بازی :))) همون عکس رو که پیدا میکنم نصف میکنم
کم کاری تربچه فک نکن حواسم نی:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
عه لوپل اومده :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?