به سرکار خانم گیص فرفرون هم خیر مقدم عرض میکنم
قربونت برم ‎- niloofarkhosravi
منم از فید خودت لایکشو دیدم:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: قربونت سعید ‎- niloofarkhosravi