به سرکار خانم گیص فرفرون هم خیر مقدم عرض میکنم
قربونت برم ‎· niloofarkhosravi
منم از فید خودت لایکشو دیدم:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: قربونت سعید ‎· niloofarkhosravi