هر چی تو فرندفید دایرکتم تار عنکبوت بست این دفعه می‌خوام جبران کنم