یک ساعت فید خواندن در فرندفید بهتر از هفتاد روز چرند خواندن در توییتر است. - پیامبر اکرم