فیدای خودتم می‌تونی فیو کنی که خوبوهاش دم دست باشه.