یارگیری کنین بازیکن تازه‌نفس بیاریم. زشته هنوز نصف جمع مجردن