فید پرایوت جدا رو آخرای صفحه تنظیمات می‌تونین فعال کنین، اون‌طوری یه فید پابلیک دارین که همه می‌بینن و یه فید پرایوت که فقط افراد مشخصی می‌بینن.
private sub-feed چیست ؟ ‎- Horizon
همینی که می‌گم. ‎- Truman
آها، تنکس ‎- Horizon
این اخلاقشم به وی کی رفته ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
خیلی با کلاسه ‎- Dr Fo