فید پرایوت جدا رو آخرای صفحه تنظیمات می‌تونین فعال کنین، اون‌طوری یه فید پابلیک دارین که همه می‌بینن و یه فید پرایوت که فقط افراد مشخصی می‌بینن.
private sub-feed چیست ؟ ‎· Horizon
همینی که می‌گم. ‎· Truman
آها، تنکس ‎· Horizon
این اخلاقشم به وی کی رفته ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
خیلی با کلاسه ‎· Dr Fo