ما را چه حاصل.
از بخت گمراه؟ ‎- soshyans
هیچی ‎- behnam2k