ما را چه حاصل.
از بخت گمراه؟ ‎· soshyans
هیچی ‎· behnam2k