- دوشیزه مکرمه، برای بار دوم می‌پرسم، آیا وکیلم؟ + عروس رفته گل بچینه. - پس من یه موز برداشتم.