گوشیم فریاد می‌زنه بیااااااااا ااااااااا اااااااا ااااااا بشین سر کارت