دیروزاین عکس رو زدم آپلود، حس کردم نفرستاد، ول کردم رفتم. الان دوباره موکوم رو باز کردم دیدم این اینجاست.