راه افتادیم به سمت سرویس دانه‌های برف در هوا بود. تو جاده پردیس برف اومده بود. نرسیده به پردیس تصادف شده بود یه کامیون بارش رو ریخته بود وسط جاده و بندش آورده بود. ۲۵ دقیقه معطل شدیم تا دور زدیم وسط باند جاده برگشتیم از یه راه دیگه رفتیم.