دوران آموزشگاه یه شاگرد ۵۰ ساله کاسب گیرم اومده بود که پدر یکی از دانشجوهام بود. انگلیسی صفر. فقط برای گردش تایلند می‌خواست. یه کتاب انگلیسی در سفر گرفتم یه چیزی درآد ازش. یه بار تو آموزشگاه داشتم از همون انگلیسی در سفر چیزی در میاوردم بعدش با یارو کار کنم، معاون آموزشگاه دستم دیدش به عقل و سوادم شک کرد جمیعا.