«چه عقب خوبی داری» - «پاهاتو بده بالا» - «جونِ داداش بخور دیگه» - نه، فایل جدیدی از صداسیمان در نیومده، اینا دیالوگای سر میز فوتبال دستی تو شرکته.
:)) ‎· Papak