ظهر تو شرکت اینقدر گرممون بود در سالن رو باز گذاشتیم درجه تهویه رو آوردیم پایین حتی می‌خواستم یقه هفتم رو در بیارم. بعدازظهر یه دفعه ۱۰ سانت برف اومد.
دید با این وضعیت تا یکی دو ساعت دیگه همه لخت میشید تو شرکت گفت یه برف بزنم یکم خنکشون بشه :دی ‎· گرین