ازتون انتظار دارم شب تا شب که میام چار تا چیز نوشته باشین. رعایت نمی‌کنینا.
خسته نشی تو:))) ‎· shompi
خستگی رو به تن آدم میزارن :د ‎· بولوار نیوفسکی