دیشب از ۴ خوابیدم تا ۱۲، بعد از ۲ خوابیدم تا ۴. بس که زندگی جذابه.