همکارم می‌گه همراه اول فکر کرده من دوست‌پسرشم، دم به دقیقه داره مسج می‌ده :))