من گشادم، بگین چطوری توییترو وصل کنم این ور که فعال باشم
حال داریا:))) ‎- shompi
وصل کنی ولی نیای که فایده نداره ‎- M∂s♥ud
میام ولی آخه دو تا حرف ندارم که یکی اونجا بزنم یکی اینجا ‎- Truman
من با این روش زدم کار میکنه ‎- M∂s♥ud