من گشادم، بگین چطوری توییترو وصل کنم این ور که فعال باشم
حال داریا:))) ‎· shompi
وصل کنی ولی نیای که فایده نداره ‎· M∂s♥ud
میام ولی آخه دو تا حرف ندارم که یکی اونجا بزنم یکی اینجا ‎· Truman
من با این روش زدم کار میکنه ‎· M∂s♥ud