User avatar

‏صب با یکی لاس گل درشت زدم گرخید. من فقط خواستم بگم خیلی هیکلش خوبه خب.

Comment

لاس گل درشت؟؟؟!!!هااا

 ‎· shompi
Comment

:)))

 ‎· Assal
Comment

لاس گل درشت یعنی چی؟؟

 ‎· ardvisoor
Comment

توضیح هم نمی ده ما بفهمیم:))

 ‎· shompi
Comment

@shompi: @ardvisoor یعنی خیلی دیگه پسر خاله شده :))) مثلن به دختر مردم گفته فلانی چه هیکلی بهم زدی! در همین حد بی حیا و پرررووو :)))))

 ‎· Mamad
Comment

شرمسارم :))

 ‎· Truman
Comment

من تو رو از نزدیک ندیدم ولی نمیدونم چرا شبیه سازی این فید تو ذهنم شبیه مکالمات شلدون کوپر و پنی شد!

 ‎· M∂s♥ud
Comment

:)))

 ‎· Truman
Comment

@masoud: نه اینطوریا هم نیست. ترومن ابعاد نهفته ای داره که من به خواهرا توصیه میکنم درصدد کشفشون باشن

 ‎· Assal
Comment

یعنی هیچکدومتون به خوبی عسل منو نشناختین =))

 ‎· Truman
Comment

بالاخره من سنی ازم گذشته چارتا پیرن بیشتر پاره کردم :)))

 ‎· Assal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10