User avatar

‏اپلیکیشن تیندر لیست شغلهایی را که باعث بیشترین سوایپ‌رایت یا تاییدشدن، شده را به تفکیک برای زنها و مردها منتشر کرده https://t.co/GxtLTTM3qC

Comment

‏نکته جالب شغل‌هایی که از مدل و نرس و مهماندار برای مردها جذابترن، و اینکه زن‌ها بیشتر دنبال مدل بوده‌ان تا مردها.

 ‎· Truman

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10